Bildiri Yazım Kuralları

​ WRITING RULES / YAZIM KURALLARI

1- WRITING RULES OF ABSTRACT / ÖZET YAZIM KURALLARI

Title/Başlık: Times New Roman14punto, ortalı,  Bold,
Autor Name/Surname/Yazar Adı Soyadı: Times New Roman12 punto, ortalı,  Bold,
Page Structure/Sayfa Yapısı: Top: 3 cm;           Bottom:3 cm           Left: 3 cm;           Right: 3 cm
Font Type and Size/ Yazı Tipi ve Punto: Times New Roman 12 punto,
Footnote/Dipnot: Times New Roman 9 punto
Keywords/Anahtar Kelimeler: 3-5 adet,  Times New Roman 12 punto

ABSTRACT EXAMPLE

Examining Secondary School Students’ Perceptions of the Concept of Brain Drain

Ortaokul Öğrencilerinin Beyin Göçü Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi

Cennet GÜNEŞ[1] & Turhan ÇETİN[2]

Abstract

This study aims to examine the perceptions of the secondary school eight graders on the brain drain concept. In line with this aim, the students were asked to develop metaphors on the concept of brain drain. Content analysis was used in the analysis and interpretation of the data obtained from the participants. Research was figured and ran according to qualitative research method. The study attempted to provide a detailed description of the meanings assigned by the eighth graders on the migration concept that is included in the social studies curriculum of the 6th and 7th grades and on the brain drain concept, a sub concept of migration. Data collection tool was the data collection form through metaphors. Another data collection tool is the visual documents consisting of the pictures/caricatures drawn by the students in relation to the concept where the metaphor is created. As a result of the study, it was seen upon examining the metaphors on the concept of brain drain that the majority of the participants produced the metaphors of birds, animals and heart. When the participants create a metaphor, they have a strong perception on the desire to leave the country of origin and move to another settlement because of their will to have a better life. It was found that the majority of the participants perceived the concept of brain drain as establishing a good life and improving oneself. In addition, upon examining the metaphors created by the participants, they have a strong perception on the idea that it is a great loss for the country to lose the people who are competent in their field.

Keywords: Migration, brain drain, qualitative research, metaphor

Özet

Bu araştırmada ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin beyin göçü kavramına ilişkin algılarını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerden beyin göçü kavramına ilişkin metaforlar geliştirmeleri istenmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemine uygun olarak desenlenmiş ve yürütülmüştür. Sekizinci sınıf öğrencilerinin, sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf öğretim programında yer alan göç kavramı ve bu kavramın alt kavramı olan beyin göçü kavramına yükledikleri anlamları ayrıntılı ve olduğu gibi betimlenmesine çalışılmış olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak mecazlar yoluyla veri toplama formu kullanılmıştır. Diğer bir veri toplama aracı ise metafor oluşturulan kavramla ilgili olarak öğrencilerin çizdikleri resim/karikatürlerden oluşan görsel dokümanlardır. Araştırma sonucunda; beyin göçü kavramına ilişkin metaforlar incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kuşlar, hayvanlar ve kalp metaforlarını oluşturdukları görülmektedir. Katılımcılar metafor oluştururken bireylerin iyi bir yaşama sahip olabilme isteklerinden dolayı kök ülkeden ayrılarak başka bir yerleşim yerine yerleşmek isteğine yönelik algıları güçlüdür. Katılımcıların büyük çoğunluğu beyin göçü kavramını insanların iyi bir yaşam kurmak, kendini geliştirmek olarak algıladıkları görülmektedir. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemine uygun olarak desenlenmiş ve yürütülmüştür. Sekizinci sınıf öğrencilerinin, sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf öğretim programında yer alan göç kavramı ve bu kavramın alt kavramı olan beyin göçü kavramına yükledikleri anlamları ayrıntılı ve olduğu gibi betimlenmesine çalışılmış olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak mecazlar yoluyla veri toplama formu kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların oluşturdukları metaforlar incelendiğinde iyi bir eğitim almış, alanında yetkin insanların kaybedilmesinin ülke açısından büyük bir kayıp olduğuna ilişkin algıları yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Göç, beyin göçü, nitel araştırma, metafor

2-FULL TEXT / TAM METİN

Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak yazılabilir.

Sayfa düzeni ve kenar boşlukları kongre kitabı için aşağıda şekilde olmalıdır.

Kenar Boşlukları (Bütün kenarlar için)3,0 cm
Metin Boyutu12 Punto ve iki yana yaslı
Dipnot Boyutu9 punto
Paragraf AralığıÖnce 0 nk, sonra 6 nk
Paragraf Girintisi0 cm
Yazı TipiTimes New Roman
Bildiri Başlığı (Türkçe)Kalın, ilk harfler büyük, ortalı ve 14 punto
Bildiri Başlığı (İngilizce)Kalın ilk harfler büyük, ortalı ve 14 Punto
Yazar / Yazarlar AdlarıOrtalı, kalın ve 12 punto olmalıdır.
Özetİki Yana Yaslı, 10 punto
Anahtar Kelimeler3-5 kelime olmalıdır.
Abstractİki Yana Yaslı 10 punto
Keywords3-5 kelime olmalıdır.
Tablo, Şekil, Grafik, Foto vs.Ortalı, 10 Punto
Sayfa âdetiBildiriler toplam 16 sayfayı geçmemelidir.
KısaltmalarTDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.
 1. Tam metinler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. Yazarlar mutlaka ORCID bilgilerini metine eklemelidir.
 2. Başlık, İlk harfleri büyük ve koyu olarak yazılmalıdır.
 3. Yazımda, her sayfanın üst kenarlarında 3 cm, sol kenarlarında 3 cm, alt 3 cm ve sağ kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır.
 4. Paragraf ayarları öncesi 0 sonrası 6 olarak ayarlanmalıdır. Satır Aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır.
 5. Yazar adları Ana başlık altında verilerek her bir yazar dipnot verilmek şartıyla tanıtılmalıdır.(Adres, e-mail, orcid,)
 6. Metinler kaynakça ile birlikte 16 sayfayı geçmemelidir.
 7. Ana metnin öncesinde, 150-200 kelime arasında, Türkçe “Öz” ve İngilizce “Abstract” yer almalıdır. Öz, Abstract, keywords ve anahtar kelimeler 10 punto ile yazılmalıdır.
 8. Tablo, şekil, resim, grafik, harita ve benzerlerinin bir numarası ve başlığı olmalıdır.
 1. TAM METİLERDE
  1. Türkçe Başlık
  2. İngilizce Başlık
  3. Yazarların Adı Soyadı, Yazışma Adresi, e-posta, Orcid ID
  4. Türkçe Özet  (Öz)(200 kelimeyi geçmeyecek şekilde) 
  5. Anahtar Kelimeler (3-5 kelime)
  6. İngilizce Özet (Abstract)(200 kelimeyi geçmeyecek şekilde)
  7. Keywords (3-5 kelime)
  8. Giriş
  9. Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)
  10. Bulgular
  11. Sonuç ve Tartışma
  12. Kaynakça
  13. Varsa Ekler

KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

Metin içinde alıntılama ve kaynak gösterme

 1. Kaynak gösterimlerinde APA 6 standardı kullanılmalıdır. Ana metindeki tüm göndermeler metin içi kaynak gösterme sistemi ile belirtilir.

Örnek: (Okur, 2003, s. 10-12). Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur. Örnek: Okur (2003, s. 10). ………

 1. Kullanılan alıntı/aktarmanın kendisi de alıntı ya da aktarma ise kimin alıntı/aktarma yaptığı alıntının sonunda cümleyi bitiren noktalama işaretinden önce belirtilmelidir.

Örnek: (Akkuş, 1980; Akt. Sezer, 2017, s. 9).

 1. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır: (Önger & Gürgil, 2018, s. 7).

Yazarlar ikiden fazla ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ibaresi kullanılmalıdır. Örnek: (Oğuz vd., 2006, s. 15).

 1. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler alfabetik olarak sıralanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Güzel, 2011; Köprülü, 2003; Sezer, 2011).
 2. Sözlü kaynaklar için “Kaynak Kişi” anlamına gelen “KK” kısaltması kullanılmalı, birden fazla sözlü kaynak var ise bunlar numaralandırılmalı, metin içinde bu kaynağa başvurulduğunda parantez içinde örneğin (KK-1) ya da (KK-2) biçiminde belirtilmelidir. “Kaynakça” “Sözlü Kaynaklar” ve “Yazılı Kaynaklar” biçiminde ikiye ayrılmalı ve kaynak kişilere ilişkin bilgiler “Sözlü Kaynaklar” başlığı altında verilmelidir. Örnek: KK-1: Adı, Soyadı, yaşı, eğitim düzeyi, mesleği, görüşme tarihi ve yeri. 

KAYNAKÇA

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.

Örnek:

Oğuz, Ö. (2009a). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

Oğuz, Ö. (2009b). Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfade Çeşitliliği. Milli Folklor 82 (Yaz 2009): 6-12.

Ayrıca metin içerisinde söz konusu eserlere atıf; (Oğuz, 2009a; Oğuz, 2009b) şeklinde olmalıdır. 

 1. Kaynaklarda sadece yazıda gönderme yapılan eserlere yer verilmelidir. Yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.
 2. Tek yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Çetin, T. (2010). Termal turizmin başkenti: Afyonkarahisar. Ankara: Beyazkalem Yayınları.

 1. İki yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Doğanay, H. & Zaman, S. (2014). Türkiye’nin turizm coğrafyası. Ankara: Pegem Yayınları.

 1. İkiden fazla yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Köksal, M. F., Kurtoğlu, O., Karaköse, H., & Şenödeyici, Ö. (2008). Kırşehir Müzesindeki ahilik belgeleri (ahi şecerenâmeleri-beratlar-vakfiyeler). Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları.

 1. Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan:

 Ong, Walter J. (1999). Sözlü ve yazılı kültür: sözün teknolojileşmesi. (Çev. S. Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayınları.

 1. Derlenmiş bir kitapta yer alan bir yazının künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Demirkaya, H. (2016). “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Coğrafya: Cilt I”. T. Çetin ve A. Meydan (Ed.) Türk Kültüründe Coğrafya II içinde (ss. 41-60). Ankara: Pegem Yayınları.

 1. Makale

Ünlü, M. & Yıldırım, S. (2017). Coğrafya dersi öğretim programına bir coğrafi beceri önerisi: Mekânsal Düşünme Becerisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 13-20. doi: 10.14781/mcd.291018.

Şanlı, C. (2019). Coğrafya öğretmen adaylarının mekânsal düşünme becerisine ilişkin görüşleri. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi3(3), 215-233.

 1. Yayımlanmamış tezlerin künyesi şu şekilde gösterilmelidir.

Çepni, O. (2010). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ülkemizin kaynakları ünitesinin çoklu zekâ kuramına göre öğretiminin öğrenci başarısına etkisi (Kastamonu örneği) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 1. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş çalışmaların künyesi şu şekilde gösterilmelidir

Özeti Yayınlanmış Bildiri

Özcan, H. (2005). Asya Toplumlarını Etkileyen Alevî/Bektaşî Kültüründe İnsanın Değeri. I. Uluslararası Asya Felsefe Derneği Sempozyumu, İstanbul.

Tam Metin Yayınlanmış Bildiri

Çakmak, T. & Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (ss. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

 1. Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesi şu şekilde yapılmalıdır:

Bekki, S. (2016). Pîr Sultan Abdal. [Erişim tarihi: 10.11.2016. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4943].

 1. Ansiklopedi maddelerinde:

Bilgin, A. A. (2007). Nesîmî. TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 33, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., ss. 3-5.

Daha fazla bilgi için: http://www.apastyle.org 


[1] PhD Student, Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara/Turkey. e-mail: cennet.gunes06@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7707-7853

[2] Prof. Dr., Gazi University Faculty of Gazi Education Department of Social Studies, Ankara/Turkey. e-mail: turhan@gazi.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-2229-5255